kancelaria@spec.info.pl 534 312 775

Statut
Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT

(tekst jednolity Statutu uchwalonego na Zebraniu Założycielskim w dniu 22 listopada 2022 r. przyjęty uchwałą nr 2 Drugiego Zebrania Założycielskiego z dnia 9 grudnia 2022 r.)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
§ 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

2. Siedzibą Stowarzyszenia są Tarnowskie Góry.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę i siedzibę.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 7

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
a) promowanie wiedzy o ryczałcie od dochodów spółek,
b) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność członków Stowarzyszenia,
c) reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
b) wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla interesów członków Stowarzyszenia.

§ 9

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Dla prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą określoną następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności:
a) (85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
b) (58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza,
c) (58.11.Z) Wydawanie książek.
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2023 r.

§ 10

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współpracuje z organami samorządowymi, organami administracji rządowej, organami władzy Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które spełniają wymagania opisane w pkt 3 niniejszego paragrafu.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być krajowa osoba fizyczna lub prawna uznająca, popierająca i wspomagająca realizację celów i zadań określonych Statutem Stowarzyszenia oraz spełniająca wymagania opisane w pkt 3 niniejszego paragrafu.
3. Członek zwyczajny i wspierający powinien spełniać łącznie następujące wymagania:
- być podmiotem (co najmniej jedno do wyboru): świadczącym usługi doradztwa podatkowego lub świadczącym usługi w zakresie rachunkowości lub opodatkowanym ryczałtem od dochodów spółek lub zainteresowanym ryczałtem od dochodów spółek,
- akceptować statut i cele działania Stowarzyszenia,
- posiadać niezbędną wiedzę z zakresu ryczałtu od dochodów spółek,
- posiadać nieposzlakowaną opinię w zakresie jego etyki zawodowej,
- posiadać rekomendację co najmniej dwóch Członków Zarządu Stowarzyszenia.
4. Założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania.
5. Wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia składa się Zarządowi w formie deklaracji wraz z dołączoną rekomendacją, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.
6. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.
7. Kandydaci na członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu mogą się odwołać do Walnego Zebrania Członków.

§ 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków.

§ 14

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i roli znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
e) regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym,
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
c) uczestnictwa w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym,
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
c) uczestnictwa w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

4.Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) przestrzegania postanowień Statutu oraz innych postanowień wynikających z Uchwał władz Stowarzyszenia,
b) godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi Stowarzyszenia posiadają uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem brania udziału w głosowaniu przy podejmowaniu uchwał oraz czynnego i biernego prawa wyborczego. Nie dotyczy to członków zwyczajnych, którym nadano godność członka honorowego.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
a) rezygnację złożoną na ręce Zarządu,
b) wykluczenie przez Zarząd z następujących przyczyn:
- działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
- nieusprawiedliwione niebranie udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia,
- zaleganie z opłatą składki członkowskiej,
- utrata praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
- za prawomocne skazanie za popełnienie przestępstwa karne lub karnego skarbowego.

2. Utrata Członkostwa następuje nadto wskutek:
- śmierci członka zwyczajnego, honorowego lub wspierającego,
- utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego.

§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie składa się w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, jeżeli zostało złożone co najmniej 30 dni przed jego zwołaniem. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
2. Pierwsze władze Stowarzyszenia, o których mowa w § 17 pkt b) i c) Statutu wybierane są na Zebraniu Założycielskim.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, w tym Walnego Zebrania Członków, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny, uzasadniony wniosek, co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków złożonego przez Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

3. W Walnym Zebraniu Członków powinni uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do dnia 30 września.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) wybór członków Zarządu, w tym Prezesa,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu,
g) wybór Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
i) uchwalanie zmian Statutu,
j) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
k) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
l) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości,
m) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
n) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
o) nadawanie godności członka honorowego,
p) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

7. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w sprawach osobowych oraz na żądanie chociażby jednego z członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

8. Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. Członkowie zwyczajni mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej i dołączone do protokołu.

§ 21

1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

3. Dopuszcza się odbywanie posiedzeń Zarządu i podejmowanie uchwał za pomocą środków do porozumiewania się na odległość takich jak: telekonferencje, wideokonferencje, czaty, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe itp., przy czym uchwały tak podjęte powinny być zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnionymi przez siebie funkcjami. Przyznanie wynagrodzenia, jak również określenie jego wysokości, następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

6. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:
a) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

6. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję społecznie i nie mogą za swoją pracę w Stowarzyszeniu pobierać wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. Mogą otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z podjętym działaniem w imieniu Stowarzyszenia.

§ 23

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt b) i c) Statutu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK, FUNDUSZE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB REPREZENTOWANIA
§ 24

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy,
c) dotacje,
d) dochody z majątku,
e) dochody z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.

§ 25

Do reprezentacji Stowarzyszenia we wszystkich stosunkach prawnych, w tym do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 26

W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany w jej uchwale, lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 27

Zmiana Statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej jednogłośnie w obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej jednogłośnie w obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 29

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz określa cel, na który przeznacza się majątek Stowarzyszenia.